متداول مباحث

( مُتَداوِل مَباحِث )
{ مُتَدا وِل + مَبا + حِث }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زیرِ گردش مباحث، عام مباحث۔