مترا

( مِتْرا )
{ مِت + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دوست، محبّ، عاشق۔