متظافر

( مُتَظافِر )
{ مُتَظا + فِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظفریاب، غالب۔