متعادل

( مُتعادِل )
{ مُتعا + دِل }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مساوی، برابر۔