محض غلط

( مَحْض غَلَط )
{ مَحَض (فتحہ م مجہول) + غَلَط }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بالکل غلط، سراسر نامناسب۔