مدحت نگاری

( مِدْحَت نِگاری )
{ مِد + حَت + نِگا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تعریف و توصیف لکھنا، مدح نویسی، مدح سرائی۔