مدمستی

( مَدْمَسْتی )
{ مَد + مَس + تی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نشہ، مدہوشی، خمار، بے خودی؛ (مجازاً) غرور، گھمنڈ۔