متفکرین

( مُتَفَکِّرِین )
{ مُتَفَک + کِرِین }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - متفکر کی جمع، فکرمند، غمگین، اُداس۔