مجلسی ماحول

( مَجْلِسی ماحَول )
{ مَج + لِسی + ما + حَول (و لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سماجی معاشرت، اجتماعی زندگی۔