مجلسی مسئلہ

( مَجْلِسی مَسْئَلہ )
{ مَج + لِسی + مَس + اَلَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معاشرتی مسئلہ، اجتماعی امر یا بات۔