چرر مرر

( چُرَر مُرَر )
{ چُرَر + مُرَر }
( مقامی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - چور چور، شکن آلود، جھری والا۔