نگوڑی

( نِگوڑی )
{ نِگو (و مجہول) + ڑی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، بدبخت، بدقسمت۔