نفیت

( نَفِیَت )
{ نَفِیَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کیفیت نفی، انکار۔