مضافاتی

( مُضافاتی )
{ مُضا + فا + تی }
( عربی )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - مضافات سے منسوب یا متعلق؛ نواحی، مضافات، آس پاس، قرب و جوار۔