یعنی

( یَعْنی )
{ یَع + نی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مذکر - واحد )
١ - جانو، ارتھات، مراد، مطلب۔