مسوف

( مُسَوِّف )
{ مُسَو + وِف }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صابر؛ خودمختار۔