مسوق

( مَسَوق )
{ مَسَوق (و لین) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رواں، جاری؛ رائج؛ موضوع، وضع کردہ۔