مشتبک

( مُشْتَبِک )
{ مُش + تَبِک }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دست و بغل؛ مشترک، گھلا ملا۔