معارف حکمی

( مَعارِف حِکْمی )
{ مَعا + رِفے + حِک + می }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گہری واقفیت، علم و حکمت، دانائی، علمیت۔