معاشرتی سرگرمی

( مُعاشَرَتی سَرْگَرْمی )
{ مُعا + شَرَتی + سَر + گَر + می }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سماجی یا اجتماعی عمل۔