معاشی عدم مساوات

( مُعاشی عَدَم مُساوات )
{ مُعا + شی + عَدَم + مُسا + وات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معاشی ناہمواری، مالی نابرابری۔