معاضد

( مُعاضِد )
{ مُعا + ضِد }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مددگار، ذاتی۔