معافی دارانہ

( مُعافی دارانَہ )
{ مُعا + فی + دا + را + نَہ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معافی دار جیسا، (کاشت کاری) معافی دار کی حیثیت والا، بطور معافی طرح کا۔