معاودت

( مُعاوَدَت )
{ مُعا + وَدَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بازگشت، واپسی، لوٹ آنا۔