معاہرت

( مُعاہَرَت )
{ مُعا + ہَرَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - زنا، بدکاری، (مجازاً) ہمبستری۔