معتبرہ

( مُعْتَبَرَہ )
{ مُع (ضمہ م مجہول) + تَبَرَہ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معتبر، قابل اعتبار، درست، مستند۔