معجزانہ ساخت

( مُعْجِزانَہ ساخْت )
{ مُع (ضمہ م مجہول) + جِزا + نَہ + ساخْت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معجزاتی ساخت یا ہئیت، غیر معمولی کیفیت۔