معرفت ربانی

( مَعْرِفَتِ رَبّانی )
{ مَع + رِفَتے + رَب + با + نی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - علم الٰہی، خدا شناسی۔