معروضی حالات

( مَعْرُوضی حالات )
{ مَع + رُو + ضی + حا + لات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حقیقی حالات، واقفیت۔