معروضی نقطۂ نظر

( مَعْرُوضی نُقْطَۂِ نَظَر )
{ مَع + رُو + ضی + نُق + طَہ + اے + نَظَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - غیر جانبدارانہ انداز، غیر متعصب طریقہ، ملخصانہ روش۔