نکات[2]

( نِکات[2] )
{ نِکات }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نکما، خراب، بیکار۔