نکاح جدید

( نِکاحِ جَدِید )
{ نِکا + حے + جَدِید }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نیا عقد، نکاح نو، ازسر نو نکاح۔