نکارت

( نَکارَت )
{ نکا + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناپسندیدگی، بیزاری، نفرت، نامانوسیت، اجنبی پن۔