نکورو

( نِکورُو )
{ نِکو (و مجہول) + رُو }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش شکل، خوبصورت چہرے والا، حسین، خوب رو۔