نکو روز

( نِکو روز )
{ نِکو (و مجہول) + روز (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش قسمت، خوش بخت۔