نکوسرشتی

( نِکوسِرَشْتی )
{ نِکو (و مجہول) + سِرَش + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیک سیرتی، پاک طینتی، نیک مزاجی۔