نکوچک

( نِکوچَک )
{ نِکو (و مجہول) + چَک }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ایک درخت لاط: Alangium decapetalum