نکے دار

( نُکّے دار )
{ نُک + ک + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نوک دار، نوکیلی۔