چت پت

( چِت پِت )
{ چِت + پِت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دھبے والا، داغ دار، میلا، گندا۔