چتر سفید

( چَتَر سَفید )
{ چَتَر + سَفید (ی مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سفید جھنڈا۔