چرچراہٹ

( چِرْچِرْاہَٹ )
{ چِر + چِرا + ہَٹ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چڑچڑا پن، تنک مزاجی، زود رنجی، تند خوئی۔