چرخ بلند

( چَرْخِ بُلَنْد )
{ چَر + خے + بُلَنْد }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - آسمان۔