نکیلی چتون

( نُکِیلی چِتْوَن )
{ نُکی + لی + چِت + وَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش ادا، بانکی نظر۔