نکیلی وضع

( نُکِیلی وَضَع )
{ نُکی + لی + وَضَع }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بانکی وضع، نوکیلا پن، طرح داری۔