نکھتر

( نِکَھتَّر )
{ نِکَھت + تَر }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناچیز، بدمزہ۔