ملال خاطر

( مَلالِ خاطِر )
{ مَلا + لے + خا + طِر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طبیعیت کا رنج و افسوس، دلی افسوس و صدمہ۔