ملت داری[2]

( مِلَّت داری[2] )
{ مِل + لَت + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - میل جول، راہ و رسم، تعلقات، انس و محبت۔