ملتف ادراک

( مُلْتَف اِدْراک )
{ مُل + تَف + اِد + راک }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (نفسیات) جنسی اِدراک؛ (مجازاً) جنسی رغبت۔