چارۂ قانونی

( چارَۂِ قانُونی )
{ چا + رَہ + اے + قا + نُو + نی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قانونی دادرسی۔