چال بازی

( چال بازی )
{ چال + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چال باز کا اسم کیفیت، چالاکی، شرارت۔